Uslovi korišćenja

Sledeće Opšte odredbe i uslovi poslovanja regulišu ugovorni odnos između kompanije Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland (u nastavku teksta skraćeno: dateblaster) i korisnika i kupaca njenih medijskih usluga (u nastavku: korisnici). Oni definišu uslove po kojima se odvija korišćenje usluga kompanije dateblaster .

Stranica zreleupoznavanje.rs predstavlja ponudu (u nastavku: uslugu) kompanije Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland.
Usluga je platforma za komunikaciju preko koje se korisnicima, između ostalog, nudi mogućnost da sebe predstave na internetu i tako pronađu osobe zainteresovane za vezu, prijateljstvo, seks za jednu noć ili seks van braka. Između ostalog usluga pruža mogućnost uspostavljanja kontakta sa stvarnim osobama istih namera – ženama, parovima i muškarcima koji žele da upoznaju nove partnere. Uz to usluga pruža i mnogobrojne mogućnosti da korisnici komuniciraju, flertuju i predstave se.

§ 1 Predmet ugovora; Uslovi korišćenja


1. dateblaster omogućava korisnicima pristup platformi za upoznavanje na zreleupoznavanje.rs. Platforma sadrži profile i informacije o drugim korisnicima. Nakon što kreiraju svoj profil, korisnici imaju mogućnost da na platformi pretraže tuđe profile. Korisnici mogu pregledati profile drugih korisnika i da u ograničenoj meri stupe sa njima u kontakt.

2. Usluge kompanije dateblaster nude se isključivo u privatne, nekomercijalne svrhe. Registrovanjem na uslugu kompanije dateblaster korisnik se obavezuje da će uslugu koristiti u privatne svrhe.

3. dateblaster stavlja na raspolaganje kako besplatne, tako i usluge koje se naplaćuju. Uz besplatnu registraciju korisnik može sebi kreirati profil, pregledati profile drugih korisnika i da pošalje tipske poruke drugim korisnicima. Korisnici koji se prijave za dodatnu uslugu koja se naplaćuje, mogu da uz besplatne usluge stupaju u kontakt sa drugim korisnicima i da im pišu poruke. Korisnici mogu da se pretplate na uslugu koja se naplaćuje na različite vremenske periode. Pre stavljanja na raspolaganje ovih usluga, korisnik se upozorava na obavezu plaćanja troškova, sadržaj i obim usluga, kao i na cenu i uslove plaćanja.

4. U principu, dateblaster održava sistem trajno dostupnim (24/7). Za dostupnost je merodavan izlaz rutera, koji računarski centar koji koristi dateblaster povezuje sa internetom (tačka prenosa). dateblaster obezbeđuje korisnicima usluga koje se naplaćuju, prosečnu godišnju dostupnost od 97 %. Smatra se da je dostupnost smanjena tek kada korisnik dateblaster prijavi grešku (prijava greške). Od toga se izuzimaju prekidi čiji je uzrok viša sila.

5. dateblaster može da za pružanje usluga angažuje i eksterne pružaoce usluga. Tu se posebno ubrajaju pružaoci usluga plaćanja, ponuđači sadržaja i drugi eksterni pružaoci usluga. Angažovani eksterni pružaoci usluga, koji pružaju usluge po nalogu kompanije dateblaster , ne smatraju se trećim licima u smislu Opštih uslova poslovanja.

§ 2 Sklapanje ugovora


1. dateblaster ne sklapa ugovore sa osobama mlađim od 18 godina.
Ukoliko dateblaster posumnja u to da je korisnik punoletan, od njega će zahtevati da dokaže svoju starosnu dob. Ako korisnik ne dostavi dokaz o starosnoj dobi u roku od dve nedelje, dateblaster ima pravo na trenutni raskid ugovornog odnosa.
Ako dateblaster ima osnovanu sumnju da neka osoba nema pravo da učestvuje na platformi, dateblaster ima pravo da proveri lične podatke te osobe utvrđivanjem njenog identiteta na osnovu službenih dokumenata. Korisnici bez prava da učestvuju na platformi se isključuju iz korišćenja usluga.

2. Pristup uslugama kompanije dateblaster moguć je nakon registrovanja korisnika sa njegovim ličnim podacima (između ostalog pol, datum rođenja, e-mail adresa). Kroz registraciju, korisnik potvrđuje prihvatanje Opštih uslova poslovanja i Izjave o zaštiti podataka. Na taj način nastaje besplatan ugovorni odnos između kompanije dateblaster i korisnika.

3. dateblaster pored besplatnih usluga pruža i različite usluge uz naplatu (premijum članstvo). Korišćenjem tih usluga korisnik ulazi u dodatni ugovorni odnos, koji je razdvojen od besplatnog ugovornog odnosa. Osnova tog dodatnog ugovornog odnosa su takođe Opšti uslovi poslovanja. Korisniku se pre sklapanja ugovora za usluge koje se naplaćuju, ukazuje na sadržaj, trajanje, cenu, tok i uslove plaćanja odgovarajuće usluge. Klikom na polje „Kupi sada“ korisnik daje ponudu za sklapanje ugovora o uslugama uz naplatu kompanije dateblaster . dateblaster potvrđuje prihvatanje ponude deblokiranjem usluge ili putem e-maila.

§ 3 Troškovi


1. Ponuđene usluge kompanije dateblaster na ovoj platformi su besplatne, ako pre zaključenja ugovora za usluge koje se naplaćuje korisniku nije ukazano na obavezu plaćanja troškova.

2. Cene usluga koje se naplaćuju, način plaćanja, kao i tok trajnog obligacionog odnosa u okviru tih usluga koje se naplaćuju, predočavaju se korisniku pre početka korišćenja usluga.

§ 4 Uslovi plaćanja


1. Naknada za usluge koje se naplaćuju plaća se dateblaster unapred i naplata se vrši u punom iznosu, postupkom plaćanja koji je izabran prilikom poručivanja, ako postoji dovoljno pokriće na navedenom sredstvu plaćanja.

2. Ukoliko nije moguća naplata kompletnog iznosa, dateblaster zadržava pravo da ga naplati u podeljenim pojedinačnim iznosima, po sopstvenom nahođenju.

3. Ako korisnik ne izmiri neizmireno potraživanje do roka i uprkos podsetnicima za plaćanje koje je poslao dateblaster, biće u kašnjenju sa plaćanjem. Kamate i troškove nastale usled kašnjenja snosi korisnik. Ovo su posebno troškovi podsetnika od strane dateblaster i bankovne naknade za povraćaj sredstava/otkazivanje kreditne kartice ili povratno debitno obaveštenje koje je napravio korisnik. Korisnik ima slobodu da dokaže da dateblaster nije pretrpeo nikakvu štetu ili da je šteta znatno niža od paušalne stope. Nasuprot tome, dateblaster može slobodno da pruži dokaze o većoj šteti. Zbog kašnjenja u plaćanju, neizmireni dug će biti predat pružaocu usluge naplate. Dogovoreno je da korisnik snosi sve troškove koje pruža pružalac usluge naplate svojim aktivnostima.

§ 5 Ugovorni rok i raskid

1. Ugovorne usluge pruža dateblaster tokom trajanja ugovora, odnosno od zaključenja ugovora do isteka ugovora.

2. Ugovor o besplatnom članstvu se zaključuje na neodređeno vreme i može se raskinuti u bilo kom trenutku bez ikakvih vremenskih ograničenja za raskid.

3. Rok trajanja plaćenog članstva (Premium) odgovara periodu prikazanom u opisu paketa ili periodu koji je korisnik izabrao prilikom naručivanja paketa (početni rok). Početni rok je najviše dve godine. Ako članstvo ne prestane na kraju prvobitnog roka, ugovor se produžava na neodređeno vreme (produženje ugovora). Otkazni rok, odnosno, ako je pri kupovini plaćenog pristupa naveden drugačiji rok, za članstva sa rokom trajanja ne dužim od mesec dana: 14 dana, a za članstva sa rokom dužim od mesec dana: 30 dana.

4. osim ako nije drugačije navedeno u obaveštenju o raskidu, besplatno članstvo će se nastaviti nakon završetka premijum članstva i zahtevaće poseban raskid. Na kraju članstva, dateblaster će blokirati profil korisnika i obrađivati podatke sačuvane u njemu samo u ograničenoj meri. Podaci će biti izbrisani čim više ne postoje zakonski rokovi čuvanja i kada podaci više nisu potrebni za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

5. Pravo na prevremeni raskid iz dobrog razloga ostaje nepromenjeno. Važan razlog za raskid može postojati za dateblaster posebno ako korisnik (a) u velikoj meri ili više puta ne ispunjava obaveze ili (b) prekrši druge ugovorne obaveze. Ako se važan razlog za raskid sastoji u povredi dužnosti od strane korisnika, dateblaster može zahtevati nadoknadu za prevremeni prekid ugovora. Ovo ne važi ako korisnik nije odgovoran za povredu dužnosti.

6. Raskid ugovornog odnosa na osnovu naknade mora biti u tekstualnoj formi da bi bio efikasan. Da bi se osigurala uspešna obrada raskida, deklaracija treba da sadrži puno ime, uslugu koja se koristi, adresu e-pošte koja se koristi za registraciju i korisničko ime. Otkazivanje se može poslati e-poštom na support@datingcustomercare.com. Alternativno, takođe nudimo raskid ugovora na osnovu naknade poštom. Radi vaše udobnosti, obezbedili smo vodič za čuvanje ili štampanje. Sadrži sve kontakt podatke i polja koja treba popuniti da biste uspešno raskinuli plaćeni ugovor. Kliknite na ovde da biste sačuvali ili odštampali vodič za otkazivanje. dateblaster će potvrditi raskid korisnika putem e-pošte na adresu sačuvanu u profilu. Ako je plaćanje za plaćenu uslugu izvršeno preko CCBill-a, korisnik takođe može direktno kontaktirati CCBill da otkaže uslugu.


§ 6 Obaveze korisnika

- također pogledajte pružatelj sadržaja i politika korištenja

1. Korisnik je sam odgovoran za sadržaj svoje registracije, ostale lične podatke i samim tim i informacije o sebi koje stavlja na raspolaganje. Korisnik garantuje da su navedeni podaci istiniti i da opisuju njega lično. Ukoliko neko da lažne podatke, dateblaster ima pravo da blokira korisnički profil, a da to ne utiče na pravo na naplatu troškova kompanije dateblaster . To daje pravo kompaniji dateblaster i da trenutno raskine ugovor.

2. Korisnik potvrđuje da usluge kompanije dateblaster neće koristiti u poslovne ili komercijalne svrhe, a posebno ne u reklamne svrhe. Korisniku nije dozvoljeno da sadržaje i profile drugih korisnika očitava ručno ili uz pomoć programa, da bi tako dobijene podatke koristio izvan usluga kompanije dateblaster .

3. Korisnik je u obavezi da e-mailove i druge poruke, kao i podatke drugih korisnika, tretira poverljivo i bez saglasnosti ne sme da ih učini dostupnim trećim licima.

4. Korisnik je u obavezi da pažljivo postupa sa svojim pristupnim podacima. U slučaju prosleđivanja pristupnih podataka trećim licima, korisnik je odgovoran za sve posledice takve radnje. Ako postoji sumnja da su pristupni podaci prosleđeni trećim licima, korisnik mora bez odlaganja informisati dateblaster i sam preduzeti odgovarajuće mere za izbegavanje dalje zloupotrebe.

5. Pored toga, korisnik se obavezuje da neće zloupotrebljavati usluge kompanije dateblaster , i naročito
a. neće ih koristiti za širenje materijala ili informacija koji sadrže klevete, podstiču na rasnu i međunacionalnu mržnju, koje su uvredljive ili na bilo koji način protivzakonite;
b. neće ih koristiti da bi pretio, uznemiravao ili kršio prava (uključujući prava ličnosti) drugih korisnika i trećih lica;
c. u sistem ili bazu podataka neće unositi podatke koji sadrže viruse ili softver ili drugi materijal zaštićen autorskim pravima ili drugim zaštićenim pravima, osim ako je korisnik vlasnik odgovarajućih prava ili poseduje potrebnu saglasnost za korišćenje;
d. neće ih koristiti na način koji se negativno odražava na dostupnost usluga za druge korisnike;
e. neće presretati e-mailove ili ostale poruke i da to neće pokušavati;
f. neće slati e-mailove i druge poruke ostalim korisnicima ni u koju svrhu osim za privatnu komunikaciju, a naročito ne radi prodaje ili nuđenja roba i usluga ili u druge poslovne ili komercijalne svrhe;
g. u ličnom opisu, kao i u otpremljenim datotekama neće navoditi ili dodavati imena, adrese, brojeve telefona ili faksa, adrese mesindžera, e-mail adrese, marke, oznake kompanija, nazive drugih internet portala ili njihove URL adrese;

6. Nepoštovanje gorenavedenih pravila ponašanja ili kršenje ostalih obaveza regulisanih ovim Opštim uslovima poslovanja daje pravo kompaniji dateblaster da trenutno raskine ugovor iz bitnog razloga, kao i da odmah blokira pristup korisnika bazi podataka dateblaster. dateblaster može da umesto da blokira ili raskine ugovor, izbriše delove korisničkog profila.

7. Ako korisnik sa ugovornim odnosom povezuje komercijalne ili poslovne interese ili podatke trećih lica koji su mu učinjeni dostupnim upotrebljava za poslovne ili komercijalne svrhe, odnosno za svrhe koje kompanija dateblaster nije izričito odobrila, obavezuje se da kompaniji dateblaster plati ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 evra za svako dokazano kršenje pravila. To ne utiče na ostala prava na naknadu štete.

§ 7 Rad


1. dateblaster ima pravo da proveri sadržaje i podatke koji su naveli korisnici i, u slučaju da ti sadržaji krše Opšte uslove poslovanja, ukloni odgovarajuće podatke.

2. dateblaster takođe ima pravo, ali nije u obavezi, da proverava da li su tekstovi, postavljene fotografije i slike u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i zakonskim propisima i da ih ukloni u slučaju njihovog kršenja.


§ 8 Prenos prava


1. Korisnik kompaniji dateblaster daje neisključivo, prenosivo pravo - koje je prostorno neograničeno, ali vremenski je ograničeno ugovorom - za korišćenje sadržaja koje je korisnik kreirao ili postavio u okviru usluge, uključujući slike, tekstove i video zapise.

2. Korisnik garantuje da sadržaji koje postavlja ili kreira i njihovo korišćenje ne povređuju prava trećih lica, naročito ne autorska ili ostala zaštićena prava.

§ 9 Odgovornost


1. dateblaster ne preuzima odgovornost za sadržaje profila korisnika. Takođe nema kontrolu u pogledu tačnosti i bezbednosti informacija koje se razmenjuju između korisnika ili koje korisnici objavljuju na svojim profilima.

2. dateblaster ne preuzima odgovornost za tačnost korisničkih profila prikazanih u sistemu spojeva i njihovu procenu u pogledu kompatibilnosti sa drugim korisnicima. dateblaster je odgovoran samo za posredovanje, ali ne i za uspešnost spojeva.

3. dateblaster ne preuzima odgovornost za finansijske ili druge netelesne štete koje se mogu dovesti u vezu sa uslugom, osim ako su one prouzrokovane namerno ili usled grube nepažnje od strane kompanije dateblaster .

4. dateblaster ne preuzima odgovornost za neovlašćeno otkrivanje ličnih podataka korisnika od strane trećih lica (na primer usled neovlašćenog pristupa hakovanjem baze podatka), osim ako je kompanija dateblaster namerno ili usled grube nepažnje omogućila neovlašćeno otkrivanje ličnih podataka.

5. dateblaster takođe nije odgovoran ako podaci i informacije koje korisnik učini dostupnim trećim licima budu zloupotrebljeni.

§ 10 Oslobađanje od obaveza


1. Korisnik oslobađa dateblaster svake odgovornosti i svih obaveza, troškova i potraživanja koji su uzrokovani klevetama, uvredama i povredom ličnosti od strane drugih korisnika.

§ 11 Tehnički nedostaci


1. dateblaster ne preuzima garanciju za stalnu dostupnost ove web stranice i njeno tehničko funkcioniranje.

2. dateblaster naročito ne preuzima odgovornost za smetnje u kvalitetu pristupa usluzi usled više sile ili zbog događaja za koje kompanija dateblaster nije odgovorna.

§ 12 Nadležnost i merodavno pravo


Primenjuje se pravo Švajcarske Konfederacije, isključujući švajcarska pravila o sukobu zakona. Ovaj izbor zakona ne utiče na obavezne i povoljnije zakonske odredbe u prebivalištu potrošača. Mesto nadležnosti je sud u Švajcarskoj u kantonu Zug. Ako ste potrošač sa prebivalištem u Evropskoj uniji i ako postoje obavezne odredbe u vezi sa tim, može se primeniti i zakon zemlje u kojoj imate prebivalište.